ref fuzz v5 by lcamtuf@google.com

Log data:

Stats:

Testing sandbox: